Iqamah
Fajr - +30
Sunrise -
Dhuhr - +10
Asr - +10
Magrib - +5
Isha - 7.30 pm
Fajr Sunrise Dhuhr Asr Magrib Isha