Iqamah
Fajr - 5.00 am
Sunrise -
Dhuhr - +10
Asr - +10
Magrib - +5
Isha - +10
Fajr Sunrise Dhuhr Asr Magrib Isha